دانلود کتاب صوتی مدیریت زمان

تومان 27,000

تا زمانی که ندانید برای فردا چه کاری می‌خواهید بکنید، برای امروز نیز نمی‌توانید تصمیم گیری کنید. در استفادۀ بهینه از زمان، برنامه‌ای موفق می‌شود که در آن اهداف آینده مشخص شده باشد.
پذیرفتن کاری بیش از توان شما، نه تنها لیاقت شما را ثابت نمی‌کند بلکه باعث می‌شود به مرور، فردی مضطرب، دستپاچه و نگران شوید که تمام کارایی خود را از دست داده است. برای زمان های خود برنامه ریزی کنید و قدر این سرمایه بزرگ را بدانید. دکتر محمد سیدا در کتاب مدیریت زمان از نحوه مدیریت این سرمایه به شما می گویند.

کتاب صوتی مدیریت زمان
دانلود کتاب صوتی مدیریت زمان

تومان 27,000